Az afáziáról – Beszéd az afázia után

Mi az afázia?

about-1

Agyi katasztrófa (stroke, tumor esetleg baleset) következtében a bal agyfélteke lokálisan sérül. Emiatt a kommunikáció az egészen enyhe, mérsékelt, vagy súlyos zavara lép föl.

Mivel nehézséget jelent a beteg számára a szavak kiválasztása, a beszéd akadozó, aritmikus lesz. A gyakori szókeresések, ismétlések miatt a tartalom nem, vagy csak részben követhető. A nyelvi zavarok mellett sérül az artikuláció, az írásbeli kifejezés és az olvasás is.

Amellett, hogy a beteg nem találja a szavakat – érthetetlen „szósalátákat” vagy oda nem illő szavakat mond – előfordul, hogy magát a beszédet sem érti. Ilyenkor az ún. szenzoros terület is érintett.

Kísérő tünetek:

  • jobb oldali teljes/részleges bénulás (arc , kéz, láb)
  • látótér kiesés
  • memória- és koncentráció gyengülés
  • testséma zavarok
  • fáradékonyság
  • depresszió
  • a személyiség és az érzelmi reakciók
    – esetleg kóros – megváltozása

Az afázia típusai

Globál afázia

Az afázia legsúlyosabb formája. A beteg nevét, címét, jelenlegi tartózkodási helyét sem tudja megmondani. Szósalátákkal, ún. neologizmákkal beszél. Térben – időben dezorientált. Eldöntendő kérdésre nonverbális válaszreakciója variábilis, azaz véletlenszerű fejbólintással, mimikával válaszol. Egyszerű utasításokat nem ért, vagy rosszul teljesít. Teljesítményét nagy mértékben befolyásolja, rontja immobilitása (mozgásképtelensége). Előfordul, hogy nem alakul ki interperszonális (emberek közötti) kapcsolat a szemkontaktus szintjén sem

Amnesztikus afázia

Az emlékezet és a szómegtalálás zavara. A beszédértés megmarad. A beteg számára a legnagyobb nehézséget a konkrét tárgyak, fogalmak megnevezése jelenti. Gyakori szókeresések, szómegtalálási nehézségek miatt a spontán beszéd sokszor válik tartalmilag követhetetlenné. Az olvasásban nincsenek nehézségek, csakúgy, mint a diktálás utáni írásban, illetve másolásban. A beteg számára a megnevezési nehézségek miatt az önálló írás, fogalmazás jelenti a problémát.

Ritkán jelenik meg egy-egy tünetcsoport izolált formában. A tünetek gyakran keverve jelentkeznek. A szenzoros komponens (beszédértés) sérülése mellett a motoros funkciók is sérülnek. A szómegtalálási nehézség, olvasás- és írászavar szintén gyakori kísérője az afáziás betegeknek. Ilyenkor beszélünk szenzoros-motoros, amnesztikus afáziáról.

Szenzoros (Wernicke) afázia

A receptív beszéd (beszédmegértés) zavara. Jelentősen sérül, egyes esetekben teljesen meg is szűnhet a beszédértés (nem hallászavar miatt!). Hiányzik a beszédemlékezet, a beszédkontroll. A spontán beszéd megmarad, de általában érthetetlenül, tartalmilag követhetetlenül a beszéd, sérül a mondatalkotás. Gyakoriak a szemantikus és literális parafáziák (szavak fölcserélése és a szóvégek elhagyása, helytelen szótag használat). Az olvasásnál jelentősen csökken a szövegértés, tipikus az írásnehézség, spontán vagy irányított írásnál paragráfia (íráskészség zavar) lép föl.

Motoros (Broca) afázia

Az expresszív (kifejező) beszéd zavara. A verbalitás (beszéd), mint képesség nagy mértékben csökken. Az akadozó, aritmikus beszéd „táviratszerű” mondatokból, parafáziákból (szócserék) szótévesztésekbl áll. Az oda nem illő szavak a beszéd tartalmát érthetetlenné, vagy nehezen követhetővé teszik. A beszéd folyamata sérül a verbális blokkok (hang ill. szóindítási nehézségek) miatt. A beteg számára problémát jelent egyszerű főnevek, személynevek (családtagok), földrajzi helyek nevét megmondani. Gyakori tünete a motoros afáziás betegeknek, hogy agrammatikusa (nyelvtanilag helytelenül) szerkesztik meg mondataikat. Gondolataikat nem, vagy nehezen tudják kifejezni.